POLITYKA PRYWATNOŚCI HSKI andrzej hyc

Zachowanie poufności danych jest dla HSKI Andrzej Hyc niezwykle ważne i chcemy, aby każdy klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę Prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy jak poniżej.

 

 

I. Administrator Danych Osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest HSKI Andrzej Hyc, ul. Praska 10/1, 30-328 Kraków, NIP: 736-155-33-91.

Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych mailowo pod adresem: biuro@hski.pl

 

 

II. Cele i podstawy przetwarzania

 

Będziemy przetwarzać Państwa dane:

 1. na podstawie Państwa zgody w celu marketingu naszych usług, w tym w celach analitycznych i profilowania;
 2. na podstawie Państwa zgody w celu wysyłania informacji handlowych, newslettera w zakresie związanym z naszą działalnością;
 3. na podstawie Państwa zgody w celu publikowania Państwa wizerunku w mediach społecznościowych;
 4. w celu zawarcia umowy świadczenia usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 5. w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 6. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszego przedsiębiorstwa itp.) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 9. w celu badania satysfakcji klientów będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 10. w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 

III. Okres przechowywania danych

 

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. W naszej polityce ochrony danych osobowych określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych.

Stosownie do tego informujemy, że:

 1. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody;
 2. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 3. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;
 4. w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy wynosi maksymalnie 10 lat.

 

 

IV. Odbiorcy danych

 

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane:

 1. instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym
 2. naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. bankom i operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierom (w związku z realizacją zamówienia), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych).

 

Administrator zebrane dane osobowe będzie przechowywał na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Dane osobowe mogą być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, Administrator stosuje standardowe klauzule umowne oraz tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

 

 

V. Prawa osób, których dane dotyczą

 

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby. Prawo to obejmuje uprawnienie do żądania od Administratora kopii Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli Państwo zwrócą się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczą inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  Mają Państwo prawo żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych (prawo to obejmuje żądanie niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz prawo żądania, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia).
 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  Mają Państwo prawo do usunięcia swoich danych osobowych (prawo to obejmuje uprawnienie do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych w uzasadnionych przypadkach) lub ograniczenia ich przetwarzania – to ostatnie prawo przysługuje Państwu w następujących przypadkach:
  – gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych – rozpatrzenie wniosku nastąpi w terminie pozwalającym Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  – przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  – Administrator nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (prawo to obejmuje uprawnienie do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów). Jeżeli dane osobowe Państwa są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Prawo do sprzeciwu może być wykonane za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
 5. przenoszenia danych;
  Mają Państwo prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe, które dostarczyli Państwo Administratorowi oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:
  – przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  – oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  Wykonując powyższe prawo do przenoszenia danych mają Państwo prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo powyższe nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.

 

VI. Informacja o dobrowolności podania danych

 

Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.

 

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

 

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych tylko w przypadkach, gdy jej wyrażenie było wymagane, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.