REGULAMIN  SZKOŁY NARCIARSKIEJ HSKI ANDRZEJ HYC

 
§1 Definicje

1.    Usługodawca – oznacza Szkołę Narciarską HSKI, która prowadzona jest przez Andrzeja Hyca prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą HSKI Andrzej Hyc z siedzibą ul. Praska 10/1, 30-328 Kraków, NIP: 736-155-33-91, REGON: 492919756, zarejestrowanego w Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa. Adres strony internetowej: www.hski.pl.
2.    Lokal – za lokal przedsiębiorstwa uważa się biuro Usługodawcy w Zakopanem przy stacji narciarskiej Harenda.
3.    Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4.    Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
5.    Usługobiorca – Konsument lub Przedsiębiorca zawierający Umowę o Świadczenie Usług.
6.    Usługa – oznacza usługi oferowane Usługobiorcom przez Usługodawcę. Informacje na temat szczegółów usług zamieszczone są na stronie internetowej Usługodawcy: http://www.hski.pl lub w Lokalu.
7.    Lekcja – okres świadczenia Usługi, jedna Lekcja trwa 55 minut.
8.    Rezerwacja – Usługa polegająca na umożliwieniu Usługobiorcy zarezerwowania wybranych Usług.
9.    Umowa o Świadczenie Usługi – umowa o świadczenie usług zawierana w Lokalu, bądź na odległość.
10. Zajęcia grupowe – Usługa kursu narciarskiego lub snowboardowego prowadzonego dla grupy maksymalnie cztero lub pięciosobowej dopasowanej pod kątem umiejętności w ściśle określonych terminach.
11.    Kurs dla Dzieci – Usługa kursu narciarskiego dla dzieci Bambini dla 3 latków, kursu dla dzieci 4-6 lat, kursu dla dzieci 6-12 lat oraz kursu młodzieżowego 12-16 lat.
12.    Formularz – formularz dostępny na stronie www.hski.pl umożliwiający Rezerwację oraz zawarcie Umowy o Świadczenie Usługi.
13.    Instruktor – pracownik Usługodawcy realizujący Usługę w imieniu Usługodawcy.
14.    Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

 

§2 Postanowienia ogólne dotyczące świadczonych Usług

1.    Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Usługodawcy jest nauka jazdy na nartach zjazdowych lub snowboardzie.
2.    Szczegóły dotyczące Usług zamieszczone na stronie www.hski.pl mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
3.    Warunkiem korzystania z Usług jest zapoznanie się oraz akceptacja wszystkich punktów Regulaminu, a w przypadku osób małoletnich przez jego przedstawicieli ustawowych.
4.    Umowa o Świadczenie Usługi może zostać zawarta poprzez Rezerwację lub bezpośrednio w Lokalu.
5.    Warunkiem świadczenia Usługi jest zapłata całości ceny przed jej rozpoczęciem.
6.    Usługobiorca, przed odejściem od kasy, jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanego paragonu, który zawiera wszystkie szczegółowe informacje odnośnie zakupionej Usługi, takie jak: termin i godzina wykonania, Instruktor, który będzie świadczył Usługę, nazwę Usługi i miejsce jej wykonania. Paragon stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy.
7.    Ze względu na szczególny rodzaj Usług, świadczenie rozpoczyna się i kończy w ściśle określonym terminie.
8.    W przypadku opóźnienia w realizacji Usługi powstałego ze strony Usługobiorcy, Usługa nie podlega przedłużeniu i kończy się o ustalonym przez strony przed jej rozpoczęciem terminie.
9.    Realizacja Usługi ma miejsce na terenie stacji narciarskiej Harenda lub w innym miejscu uzgodnionym wcześniej pomiędzy Usługobiorcą oraz Usługodawcą.
10.    Na terenie stacji narciarskiej Harenda lub w innym miejscu uzgodnionym wcześniej mogą obowiązywać odrębne regulaminy, których postanowienia także wiążą Usługobiorcę niezależnie od niniejszego Regulaminu.
11.    Usługa składa się z jednej lub więcej Lekcji. Każda Lekcja trwa 55 min. W przypadku dwóch lub więcej Lekcji następujących bezpośrednio po sobie, długość Usługi stanowi suma Lekcji.
12.    Lekcja rozpoczyna się i kończy przed Lokalem Usługodawcy.
13.    Z Usługi może skorzystać osoba pełnoletnia lub małoletnia za uprzednią zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna). W przypadku Zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi przez osobę będącą faktycznym opiekunem (wychowawcę, nauczyciela, opiekuna, członka rodziny) przyjmuje się, że ten posiada zgodę przedstawiciela ustawowego małoletniego.
14.    Obowiązkiem przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna) lub faktycznego opiekuna jest odebranie punktualnie małoletniego po skończeniu zajęć przed Lokalem Usługodawcy.
15.    Każdy korzystający z Usługi powinien mieć przygotowany: sprzęt narciarski/snowboardowy, kask narciarski oraz karnet narciarski.
16.    Każdy narciarz lub snowboardzista do 16 roku życia jest zobowiązany do noszenia w czasie jazdy na stoku kasku ochronnego.
17.    Instruktor może odmówić prowadzenia Lekcji w przypadku, gdy korzystający z Usługi jest pod wpływem alkoholu (lub innych środków odurzających), w takim przypadku nie przysługuje zwrot ceny.
18.    Każda Usługa rozpoczyna się rozgrzewką. W przypadku odmowy uczestnictwa w rozgrzewce, Instruktor może odmówić dalszej realizacji Usługi. W takim przypadku nie przysługuje zwrot ceny.
19.    Usługodawca nie odpowiada za rezultat świadczonej Usługi, a za sposób jej wykonania.
20.    Nauka jazdy na nartach i snowboardzie prowadzona jest na podstawie systemu szkolenia opracowanego przez Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa, przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską.
21.    Godziny pracy Lokalu w sezonie zimowym: 8.00 – 20.00.

 

§3 Rezerwacja Usługi

1.    Rezerwacji którejkolwiek z Usług oferowanych przez Usługodawcę można dokonać wyłącznie osobiście w Lokalu, telefonicznie bądź poprzez Formularz na stronie internetowej http://www.hski.pl.
2.    Rezerwacji osobiście w Lokalu dokonuje się poprzez wybór terminu i rodzaju Usługi oraz poprzez wpłacenie zadatku w wysokości całości kwoty za zarezerwowaną Usługę. W przypadku niestawienia się Usługobiorcy lub osoby trzeciej, na rzecz której Usługa miała być świadczona, na wyznaczoną godzinę rozpoczęcia świadczenia Usługi zgodnie z dokonaną Rezerwacją, Usługodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od dokonanej Rezerwacji bez wyznaczania terminu dodatkowego i zachowania otrzymanego zadatku w terminie jednego tygodnia od momentu uzyskania informacji o zdarzeniu opisanym w zdaniu poprzedzającym. W takim przypadku wpłacony zadatek zostaje zatrzymany przez Usługodawcę. W przypadku stawienia się Usługobiorcy lub osoby trzeciej, na rzecz której Usługa miała być świadczona na wskazaną godzinę, wpłacony zadatek zalicza się na poczet ceny za Usługę. Poprzez dokonanie osobistej Rezerwacji w Lokalu dochodzi do zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi.
3.    Rezerwacji telefonicznej można dokonać poprzez wybór terminu i rodzaju Usługi. Poprzez dokonanie Rezerwacji telefonicznej nie dochodzi do zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi między Usługodawcą i Usługobiorcą. Do zawarcia opisanej w zdaniu poprzedzającym Umowy dochodzi w Lokalu. Osoba dokonująca Rezerwacji telefonicznie jest zobowiązana stawić się w Lokalu nie później niż 120 minut przed rozpoczęciem zarezerwowanej Usługi, a w przypadku Lekcji rozpoczynającej się o godzinie 8.00 i 9.00 – najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie realizacji Usługi w godzinach pracy Lokalu i na miejscu zawrzeć Umowę o Świadczenie Usługi z zastrzeżeniem §5 ust. 1. W przypadku niestawienia się w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym Usługodawca jest uprawniony do anulowania Rezerwacji. W momencie zawierania Umowy o Świadczenie Usługi należy zapłacić całość ceny.
4.    W przypadku wpłacenia zadatku podczas dokonywania czynności Rezerwacji Usługobiorca ma prawo anulować Rezerwację osobiście w Lokalu lub telefonicznie w godzinach pracy infolinii, nie później niż 120 minut przed rozpoczęciem zarezerwowanej Usługi, a w przypadku Lekcji rozpoczynającej się o godzinie 8.00 i 9.00 – najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie realizacji Usługi osobiście w Lokalu lub telefonicznie w godzinach pracy infolinii. W takim przypadku dochodzi do rozwiązania Umowy. W przypadku niedotrzymania tego terminu Usługodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od dokonanej Rezerwacji bez wyznaczania terminu dodatkowego i zachowania otrzymanego zadatku w terminie jednego tygodnia od momentu uzyskania informacji o niedotrzymaniu terminu.
5. W przypadku rozwiązania Umowy, przy zachowaniu terminu zgodnie z ust. 4, Usługobiorcy nie przysługuje zwrot wpłaconej przez niego kwoty. Usługobiorca otrzymuje od Usługodawcy voucher o wartości anulowanej kwoty, do wykorzystania bezterminowo na dowolne Usługi realizowane przez Usługodawcę na terenie Ośrodka Narciarskiego Harenda. Vocher jest wysyłany wyłącznie na adres e-mail podany przez Usługobiorcę.
6.    Usługobiorca ma prawo do zmiany terminu Lekcji nie później niż 120 minut przed rozpoczęciem zarezerwowanej Usługi, a w przypadku Lekcji rozpoczynającej się o godzinie 8.00 i 9.00 – najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie realizacji Usługi w godzinach pracy Lokalu. Zmiany terminu lekcji można dokonać osobiście w Lokalu lub telefonicznie w godzinach pracy infolinii.
7.    Usługobiorca, który dokonuje Rezerwacji czyni to także w imieniu wszystkich zgłoszonych w Rezerwacji osób i przejmuje tym samym odpowiedzialność dotrzymania warunków Rezerwacji przez te osoby, w tym za zapłatę pełnej ceny za wszystkie osoby wskazane w Rezerwacji oraz przez dokonanie wpłaty pełnej ceny i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej dokonanie. Usługobiorca jest również odpowiedzialny za informowanie tych osób o wszystkich szczegółach dotyczących Usługi.

 

§4 Zawarcie Umowy na odległość o Świadczenie Usługi z Konsumentem

1.    Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do zawarcia Umowy z Konsumentem poprzez Formularz.
2.    Zawarcie Umowy o Świadczenie Usługi z Konsumentem następuje w chwili wysłania Formularza. Po jego otrzymaniu Usługodawca przesyła Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi na adres e – mail Konsumenta.
3.    Zawarcie Umowy o Świadczenie Usługi poprzez Formularz następuje po wypełnieniu łącznie wszystkich poniższych czynności:
a)    zapoznaniu się i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności HSKI Andrzej Hyc,
b)    wypełnieniu Formularza (korzystanie z Formularza ma charakter jednorazowy i kończy się z chwilą dokonania Rezerwacji za jego pośrednictwem),
c)    kliknięciu pola „Niniejszym żądam natychmiastowego rozpoczęcia wykonywania umowy o świadczenie Usługi, przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, że utracę moje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi z momentem kliknięcia pola „Rezerwacja”
d)    otrzymaniu potwierdzenia dokonania Rezerwacji, na adres e – mail Konsumenta, bądź telefonicznie,
4.    Do momentu kliknięcia pola „Rezerwacja” Konsument ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie www.hski.pl). W Formularzu niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/firma, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość oraz kod pocztowy), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.
5.    W potwierdzeniu, które przesyłane jest na adres e-mail Konsumenta znajdują się informacje o:
a)    głównych cechach Usługi z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Usługobiorcą;
b)    danych identyfikujących Usługodawcę, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
c)    adresie Usługodawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z Usługodawcą;
d)    adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje dotyczące świadczonych przez Usługodawcę Usług jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c;
e)    sposobie i terminie zapłaty;
f)    sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Usługodawcę oraz stosowanej przez niego procedurze rozpatrywania reklamacji;
g)    sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od Umowy, zawartym w załączniku nr 1 do Regulaminu;
h)    braku możliwości odstąpienia od Usługi;
i)    czasie trwania Umowy o Świadczenie Usługi;
j)    minimalnym czasie trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy;
k)    funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
l)    mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
m)    możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
6.    Zawarcie Umowy o Świadczenie Usługi na odległość wiąże się z koniecznością uiszczenia całości ceny z tytułu Umowy zawartej pomiędzy Konsumentem a Usługodawcą, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.
7.    Płatność odbywa się w Lokalu Usługodawcy gotówką. Płatność należy uregulować nie później niż 120 minut przed rozpoczęciem zarezerwowanej Usługi, a w przypadku Lekcji rozpoczynającej się o godzinie 8.00 i 9.00 – najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie realizacji Usługi w godzinach pracy Lokalu, z zastrzeżeniem §5 ust. 1.
8.    W przypadku nieuregulowania płatności w terminie wskazanym w pkt. 7, Usługodawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usługi w terminie jednego tygodnia od momentu uzyskania informacji o niedotrzymaniu terminu przez Konsumenta.
9.    W przypadku wpłacenia zadatku podczas dokonywania czynności Rezerwacji Usługobiorca ma prawo anulować Rezerwację osobiście w Lokalu lub telefonicznie w godzinach pracy infolinii, nie później niż 120 minut przed rozpoczęciem zarezerwowanej Usługi, a w przypadku Lekcji rozpoczynającej się o godzinie 8.00 i 9.00 – najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie realizacji Usługi osobiście w Lokalu lub telefonicznie w godzinach pracy infolinii. W takim przypadku dochodzi do rozwiązania Umowy. W przypadku niedotrzymania tego terminu Usługodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od dokonanej Rezerwacji bez wyznaczania terminu dodatkowego i zachowania otrzymanego zadatku w terminie jednego tygodnia od momentu uzyskania informacji o niedotrzymaniu terminu.
10. W przypadku rozwiązania Umowy, przy zachowaniu terminu zgodnie z ust. 9, Usługobiorcy nie przysługuje zwrot wpłaconej przez niego kwoty. Usługobiorca otrzymuje od Usługodawcy voucher o wartości anulowanej kwoty, do wykorzystania bezterminowo na dowolne Usługi realizowane przez Usługodawcę na terenie Ośrodka Narciarskiego Harenda.
11.    Usługobiorca ma prawo do zmiany terminu Lekcji nie później niż 120 minut przed rozpoczęciem zarezerwowanej Usługi, a w przypadku Lekcji rozpoczynającej się o godzinie 8.00 i 9.00 – najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie realizacji Usługi w godzinach pracy Lokalu. Zmiany terminu lekcji można dokonać osobiście w Lokalu lub telefonicznie w godzinach pracy infolinii.
12.    Usługobiorca, który zawiera Umowę o Świadczenie Usługi czyni to także w imieniu wszystkich zgłoszonych w Umowie osób i przejmuje tym samym odpowiedzialność dotrzymania warunków Umowy przez te osoby, w tym za zapłatę pełnej ceny za wszystkie osoby wskazane w Umowie oraz przez dokonanie wpłaty pełnej ceny i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie. Usługobiorca jest również odpowiedzialny za informowanie tych osób o wszystkich szczegółach dotyczących Usługi.
13.    Wszelkie roszczenia i zobowiązania, w tym wskazane w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta powstają wyłącznie i bezpośrednio między Konsumentem a Usługodawcą. Konsument ma możliwość odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usługi, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Oświadczenie o odstąpieniu składane jest Usługodawcy wysyłając oświadczenie o treści wskazanej w załączniku nr 1 do Regulaminu na adres e-mail: info@hski.pl.
14.     W przypadku, gdy Umowa o Świadczenie Usługi ma być wykonywana przez Usługodawcę przed upływem 14 dni od dnia dokonania Rezerwacji, warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę jest złożenie przez Konsumenta oświadczenia o następującej treści: „Niniejszym żądam natychmiastowego rozpoczęcia wykonywania umowy o świadczenie usługi, przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, że utracę moje prawo do odstąpienia od powyższej umowy”.

 

§5 Realizacja Kursu dla Dzieci

1.    Usługę w postaci Kursu dla Dzieci należy uregulować w Lokalu najpóźniej 24h przed rozpoczęciem Kursu, w przeciwnym razie Usługodawca ma prawo do odstąpienia od Umowy (anulowania Rezerwacji) w terminie jednego tygodnia od momentu uzyskania informacji o niedotrzymaniu terminu.
2.    Warunkiem uczestnictwa dziecka w Kursie dla Dzieci jest ukończenie 4 roku życia najpóźniej w dniu rozpoczęcia Kursu.
3.    Kurs dla Dzieci prowadzony jest wyłącznie w języku polskim, w związku z czym wymagana jest umiejętność posługiwania się tym językiem.
4.    Dziecko zapisane na Kurs dla Dzieci spotyka się z Instruktorem przed Lokalem. Kurs dla Dzieci rozpoczyna się w wyznaczonych wcześniej godzinach i datach. W przypadku późniejszego przybycia Usługobiorcy, Usługa nie podlega przedłużeniu i kończy się o ustalonym przed jej rozpoczęciem czasie.
5.    Dziecko zapisane na Kurs dla Dzieci należy przyprowadzić 10 minut przed rozpoczęciem zajęć w pierwszym dniu oraz 5 minut przed rozpoczęciem zajęć w pozostałe dni.
6.    Każde dziecko zapisane na Kurs dla Dzieci powinno obowiązkowo mieć na zajęciach: sprzęt narciarski/snowboardowy, kask narciarski oraz karnet narciarski, w przeciwnym razie nie będzie mogło wziąć udziału w zajęciach przewidzianych w programie Kursu dla Dzieci.
7.    Każdy narciarz lub snowboardzista do 16 roku życia jest zobowiązany do noszenia w czasie jazdy na stoku kasku ochronnego.
8.    Wiążący dla realizacji Usługi jest program otrzymany w momencie dokonania zapłaty za Kurs dla Dzieci.
9.    Podczas Kursu dla Dzieci, każdego dnia dziecko bierze udział w jednej atrakcji.
10.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany atrakcji lub ich kolejności w poszczególnych dniach. Usługodawca może odwołać lub zmienić program Kursu dla Dzieci ze względów niezależnych od niego, takich jak złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie zajęć, o czym Usługobiorca zostanie odpowiednio wcześniej poinformowany.
11.    Dziecko w czasie trwania Kursu dla Dzieci otrzyma od Usługodawcy numer identyfikacyjny/numer startowy, który ma obowiązek nosić na wszystkie zajęcia wymienione w programie Kursu dla Dzieci.  W przypadku zgubienia numeru startowego, rodzic lub opiekun prawny dziecka zostanie obciążony kwotą 100zł (kara umowna).
12.    Obowiązkiem przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna) lub faktycznego opiekuna jest odebranie punktualnie dziecka po skończeniu zajęć przed Lokalem.
13.    Przed rozpoczęciem Kursu dla Dzieci, Usługodawca przypisuje dzieci do grup w oparciu o wiek oraz poziom zaawansowania wskazany przez Usługobiorcę podczas Rezerwacji. O ostatecznym przydziale dziecka do konkretnej grupy decyduje wyłącznie Instruktor prowadzący zajęcia. W związku z tym istnieje możliwość, że dziecko będzie brało udział w zajęciach w kilku grupach podczas Kursu dla Dzieci.
14.    W przypadku rezygnacji z Kursu dla Dzieci w czasie jego trwania, Usługobiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej przez niego ceny.

 

§6 Realizacja Zajęć grupowych

1.    Rezerwacji Zajęć grupowych można dokonać osobiście w Lokalu bądź telefonicznie.
2.    Przed rozpoczęciem Zajęć grupowych, Usługodawca przypisuje Usługobiorcę do grupy w oparciu o poziom zaawansowania wskazany przez Usługobiorcę podczas Rezerwacji.
3.    Rezerwacji Zajęć grupowych dokonuje się osobiście w Lokalu się poprzez wybór terminu oraz poprzez wpłacenie zadatku w wysokości całości kwoty za zarezerwowaną Usługę. W przypadku niestawienia się Usługobiorcy lub osoby trzeciej, na rzecz której Usługa miała być świadczona, na wyznaczoną godzinę rozpoczęcia świadczenia Usługi zgodnie z dokonaną Rezerwacją, Usługodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od dokonanej Rezerwacji bez wyznaczania terminu dodatkowego i zachowania otrzymanego zadatku w terminie jednego tygodnia od momentu uzyskania informacji o zdarzeniu opisanym w zdaniu poprzedzającym. W takim przypadku wpłacony zadatek zostaje zatrzymany przez Usługodawcę. W przypadku stawienia się Usługobiorcy lub osoby trzeciej, na rzecz której Usługa miała być świadczona na wskazaną godzinę, wpłacony zadatek zalicza się na poczet ceny za Usługę. Poprzez dokonanie osobistej Rezerwacji w Lokalu dochodzi do zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi.
4.    Rezerwacji telefonicznej można dokonać poprzez wybór terminu. Poprzez dokonanie Rezerwacji telefonicznej nie dochodzi do zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi między Usługodawcą i Usługobiorcą. Do zawarcia opisanej w zdaniu poprzedzającym Umowy dochodzi w Lokalu. Osoba dokonująca Rezerwacji telefonicznie jest zobowiązana stawić się w Lokalu nie później niż 120 minut przed rozpoczęciem zarezerwowanej Usługi i na miejscu zawrzeć Umowę o Świadczenie Usługi z zastrzeżeniem §5 ust. 1. W przypadku niestawienia się w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym Usługodawca jest uprawniony do anulowania Rezerwacji. W momencie zawierania Umowy o Świadczenie Usługi należy zapłacić całość ceny.
5.    Płatność odbywa się w Lokalu Usługodawcy gotówką. Płatność należy uregulować nie później niż 120 minut przed rozpoczęciem zarezerwowanej Usługi, a w przypadku Lekcji rozpoczynającej się o godzinie 8.00 i 9.00 – najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie realizacji Usługi osobiście w Lokalu.
6.    W przypadku nieuregulowania płatności w terminie wskazanym w ust. 5 Usługodawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usługi w terminie jednego tygodnia od momentu uzyskania informacji o niedotrzymaniu terminu przez Konsumenta.
7.    W przypadku wpłacenia zadatku Usługobiorca ma prawo anulować Rezerwację osobiście w Lokalu lub telefonicznie w godzinach pracy infolinii, nie później niż 120 minut przed rozpoczęciem zarezerwowanej Usługi, a w przypadku Lekcji rozpoczynającej się o godzinie 8.00 i 9.00 – najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie realizacji Usługi w godzinach pracy Lokalu. W takim przypadku dochodzi do rozwiązania Umowy. W przypadku niedotrzymania tego terminu Usługodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od dokonanej Rezerwacji bez wyznaczania terminu dodatkowego i zachowania otrzymanego zadatku w terminie jednego tygodnia od momentu uzyskania informacji o niedotrzymaniu terminu.
8.    W przypadku rozwiązania Umowy, przy zachowaniu terminu zgodnie z ust. 7, Usługobiorcy nie przysługuje zwrot wpłaconej przez niego kwoty. Usługobiorca otrzymuje od Usługodawcy voucher o wartości anulowanej kwoty, do wykorzystania bezterminowo na dowolne Usługi realizowane przez Usługodawcę na terenie Ośrodka Narciarskiego Harenda.
9.    Usługobiorca, który zawiera Umowę o Świadczenie Usługi czyni to także w imieniu wszystkich zgłoszonych w Umowie osób i przejmuje tym samym odpowiedzialność dotrzymania warunków Umowy przez te osoby, w tym za zapłatę pełnej ceny za wszystkie osoby wskazane w Umowie oraz przez dokonanie wpłaty pełnej ceny i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie. Usługobiorca jest również odpowiedzialny za informowanie tych osób o wszystkich szczegółach dotyczących Usługi.

 

§7 Realizacja Usługi treningów na tyczkach

1.    Usługa treningów na tyczkach (slalom lub slalom gigant) dostępna jest w każdy weekend w godzinach wskazanych na stronie www.hski.pl
2.    Płatność odbywa się w Lokalu Usługodawcy gotówką. Płatność należy uregulować nie później niż 60 minut przed rozpoczęciem realizacji Usługi, a w przypadku zajęć rozpoczynających się o godzinie 9.00 – najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie realizacji Usługi w godzinach pracy Lokalu.
3.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania treningów na tyczkach w przypadkach niezależnych od Usługodawcy, w szczególności nie wystarczającej pokrywy śnieżnej do rozłożenia slalomu lub slalomu gigant.
4.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Instruktorów prowadzących treningi na tyczkach.
5.    Usługobiorca uczestniczący w treningach na tyczkach ma obowiązek ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
6.    Obowiązkiem Usługobiorcy jest posiadanie na zajęciach kasku ochronnego, a w przypadku treningu slalomu także ochraniacze na golenie i dłonie. Instruktor może odmówić prowadzenia treningów na tyczkach w przypadku gdy Usługobiorca nie posiada kasku ochronnego lub ochraniaczy na golenie i dłonie. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot wpłaconej ceny.
7.    Instruktor może odmówić prowadzenia treningów na tyczkach w przypadku gdy Usługobiorca jest pod wpływem alkoholu (lub innych środków odurzających). W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot pieniędzy.

 

§8 Ceny

1.    Zamieszczone na stronie na stronie http://www.hski.pl ceny zawierają podatek VAT i podawane są w walucie polskiej.
2.    Na życzenie Usługobiorcy do zamówionych Usług wystawiamy fakturę VAT.

 

§9 Ochrona danych osobowych i administrowanie danymi osobowymi

1.    Administratorem danych osobowych jest HSKI Andrzej Hyc, ul. Praska 10/1, 30-328 Kraków, NIP: 736-155-33-91.
2.    Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Polityce Ochrony Danych Osobowych HSKI Andrzej Hyc, która dostępna jest na stronie: http://hski.pl/politykaprywatnosci/.

 

§10 Postanowienia końcowe

1.    Usługobiorca może się kontaktować z Usługodawcą przesyłając e-mail na adres info@hski.pl lub telefonicznie.
2.    Usługobiorca nie może korzystać z adresu e-mail i stron internetowych http://www.hski.pl w celu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustaw wskazanych w treści Regulaminu.
4.    Do korzystania z portalu http://www.hski.pl niezbędne jest urządzenie z systemem operacyjnym Windows XP lub nowszym z rodziny Windows, prawidłowo skonfigurowana przeglądarka stron internetowych (obsługująca szyfrowanie 128 bit) oraz dostęp do sieci Internet. Wskazuje się, iż dla zwiększenia bezpieczeństwa transakcji Usługobiorca powinien używać systemu zaktualizowanego o najnowsze aktualizacje krytyczne oraz oprogramowania antywirusowego/firewall.
5.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.06.2019 roku.