Rezerwacja online

1
2
3
4
DANE OPIEKUNA
DANE ADRESOWE
DANE DZIECKA
POTWIERDZENIE

Wypełnienie formularza zajmie Ci około 2 minut

Rodzaj kursu
Aby dokonać rezerwację należy w pierwszej kolejności wybrać rodzaj szkolenia jakim Państwo są zainteresowani.

Dane opiekuna / rodzica
Prosimy o podanie danych osoby odpowiedzialnej za dziecko. Numer telefonu potrzebny jest do telefonicznego potwierdzenia rezerwacji na tydzień przed rozpoczęciem kursu. E-mail potrzebny jest do wysłania potwierdzenia rezerwacji z niezbędnymi informacjami dotyczącymi organizacji kursu

Dane adresowe

Poziomy

OK

Cennik Bambini

OK

Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkoła Narciarska Harenda-Sport Andrzej Hyc z siedzibą Al. Tysiąclecia 22/29, 31-607 Kraków, w celu marketingowym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 929 ze zm.)

Informacja o ochronie danych osobowych
Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. , o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż administratorem danych jest Szkoła Narciarska Harenda-Sport Andrzej Hyc z siedzibą w Krakowie przy Al. Tysiąclecia 22/29, 31-607. Przedmiotowe dane zbierane są w celu marketingowym. Ich podanie jest dobrowolne, tym niemniej niezbędne dla realizowanego celu marketingowego. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Tak, zapoznałem się z treścią oświadczenia i je akceptuję.

OK

Regulamin

REGULAMIN SZKOŁY NARCIARSKIEJ HARENDA-SPORT ANDRZEJ HYC

§1 Definicje

 1. Usługodawca – oznacza Szkołę Narciarską Hski, która prowadzona jest przez Andrzeja Hyca prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Szkoła Narciarska Harenda-Sport Andrzej Hyc z siedzibą Al. Tysiąclecia 22/29, 31-607 Kraków, NIP: 736-155-33-91, REGON: 492919756, zarejestrowanego w Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa. Adres strony internetowej: www.hski.pl.
 2. Lokal – za lokal przedsiębiorstwa uważa się biuro Usługodawcy w Zakopanem przy stacji narciarskiej Harenda.
 3. Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 5. Usługobiorca – Konsument lub Przedsiębiorca zawierający Umowę o Świadczenie Usług.
 6. Usługa – oznacza usługi oferowane Usługobiorcom przez Usługodawcę. Informacje na temat szczegółów usług zamieszczone są na stronie internetowej Usługodawcy: http://www.hski.pl lub w Lokalu.
 7. Lekcja – okres świadczenia Usługi, jedna Lekcja trwa 55 minut.
 8. Rezerwacja – Usługa polegająca na umożliwieniu Usługobiorcy zarezerwowania wybranych Usług.
 9. Umowa o Świadczenie Usługi – umowa o świadczenie usług zawierana w Lokalu, bądź na odległość.
 10. Kurs dla Dzieci – Usługa kursu narciarskiego dla dzieci Bambini dla 3 latków, kursu dla dzieci 4-6 lat, kursu dla dzieci 6-12 lat oraz kursu młodzieżowego 12- 16 lat.
 11. Przedszkole dla Dzieci – Usługa opieki na dziećmi od 2 do 5 lat.
 12. Formularz – formularz dostępny na stronie www.hski.pl umożliwiający Rezerwację oraz zawarcie Umowy o Świadczenie Usługi.
 13. Instruktor – pracownik Usługodawcy realizujący Usługę w imieniu Usługodawcy.
 14. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

§2 Postanowienia ogólne dotyczące świadczonych Usług

 1. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Usługodawcy jest nauka jazdy na nartach zjazdowych lub snowboardzie.
 2. Warunkiem korzystania z Usług jest zapoznanie się oraz akceptacja wszystkich punktów regulaminu, a w przypadku osób małoletnich przez jego przedstawicieli ustawowych.
 3. Umowę o Świadczenie Usługi może zostać zawarta poprzez Rezerwację lub bezpośrednio w Lokalu.
 4. Warunkiem świadczenia Usługi jest zapłata całości ceny przed jej rozpoczęciem.
 5. Ze względu na szczególny rodzaj Usług, świadczenie rozpoczyna się i kończy w ściśle określonym terminie.
 6. W przypadku opóźnienia w realizacji Usługi powstałych ze strony Usługobiorcy, Usługa nie podlega przedłużeniu ale kończy się o ustalonym przez strony przed jej rozpoczęciem terminie.
 7. Realizacja Usługi ma miejsce na terenie stacji narciarskiej Harenda lub w innym miejscu uzgodnionym wcześniej pomiędzy Usługobiorcą oraz Usługodawcą.
 8. Na terenie stacji narciarskiej Harenda lub w innym miejscu uzgodnionym wcześniej mogą obowiązywać odrębne regulaminy, których postanowienia także wiążą Usługobiorcę niezależnie od niniejszego Regulaminu.
 9. Usługa składa się z jednej lub więcej lekcji. Każda lekcja trwa 55 min. W przypadku dwóch lub więcej lekcji następujących bezpośrednio po sobie, długość Usługi stanowi suma lekcji.
 10. Lekcja rozpoczyna się i kończy przed Lokalem Usługodawcy.
 11. Z Usługi może skorzystać osoba pełnoletnia lub małoletnia za uprzednią zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna). W przypadku Zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi przez osobę będącą faktycznym opiekunem (wychowawcę, nauczyciela, opiekuna, członka rodziny) przyjmuje się, że ten posiada zgodę przedstawiciela ustawowego małoletniego.
 12. Obowiązkiem przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna) lub faktycznego opiekuna jest odebranie punktualnie małoletniego po skończeniu zajęć przed Lokalem Usługodawcy.
 13. Każdy korzystający z Usługi powinien mieć przygotowany: sprzęt narciarski/snowboardowy, kask narciarski oraz karnet narciarski.
 14. Każdy narciarz lub snowboardzista do 16 roku życia jest zobowiązany do noszenia w czasie jazdy na stoku kasku ochronnego.
 15. Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku gdy korzystający z usługi jest pod wpływem alkoholu (lub innych środków odurzających), w takim przypadku nie przysługuje zwrot ceny.
 16. Każda Usługa rozpoczyna się rozgrzewką. W przypadku odmowy uczestnictwa w rozgrzewce, Instruktor może odmówić dalszej realizacji Usługi. W takim przypadku nie przysługuje zwrot ceny.
 17. Usługodawca nie odpowiada za rezultat świadczonej Usługi, a za sposób jej wykonania.
 18. Nauka jazdy na nartach i snowboardzie prowadzona jest na podstawie systemu szkolenia opracowanego przez Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa, przez wykwalifikowaną kadrę Instruktorską.

§3 Rezerwacja Usługi

 1. Rezerwacji którejkolwiek z Usług oferowanych przez Usługodawcę można dokonać osobiście w Lokalu, telefonicznie, wysyłając e-mail: info@hski.pl, bądź poprzez Formularz na stronie internetowej http://www.hski.pl.
 2. Rezerwacji osobiście w Lokalu, dokonuje się poprzez wybór terminu i rodzaju Usługi, oraz poprzez wpłacenie zadatku. Usługobiorca, który dokonał rezerwacji osobiście jest zobowiązany do uregulowania całości ceny za wybraną Usługę nie później niż 60 minut przed jej rozpoczęciem z zastrzeżeniem § 5 ust. 1. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w zdaniu poprzedzającym Usługobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od dokonanej Rezerwacji bez wyznaczania terminu dodatkowego i zachowania otrzymanego zadatku w terminie jednego tygodnia od momentu uzyskania informacji o niedotrzymaniu terminu. W przypadku dotrzymania terminu wpłacony zadatek zalicza się na poczet ceny. Poprzez dokonanie osobistej Rezerwacji w Lokalu dochodzi do zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi.
 3. Rezerwacji telefonicznej, można dokonać poprzez wybór terminu i rodzaju Usługi. Poprzez dokonanie Rezerwacji telefonicznej nie dochodzi do zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi między Usługodawcą i Usługobiorcą. Do zawarcia opisanej w zdaniu poprzedzającym Umowy dochodzi w Lokalu. Osoba dokonująca Rezerwacji telefonicznie jest zobowiązana stawić się w Lokalu nie później niż 60 minut przed rozpoczęciem zarezerwowanej Usługi i na miejscu zawrzeć Umowę o Świadczenie Usługi z zastrzeżeniem §5 ust. 1. W przypadku niestawienia się w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym Usługobiorca jest uprawniony do anulowania rezerwacji. W momencie zawierania Umowy o Świadczenie Usługi należy zapłacić całość ceny.

§4 Zawarcie umowy na odległość o Świadczenie Usługi z Konsumentem

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do zawarcia umowy z Konsumentem poprzez Formularz lub poprzez wysłanie wiadomości e - mail.
 2. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usługi z Konsumentem następuje w chwili wysłania Formularza lub wiadomości e – mail. Po ich otrzymaniu Usługobiorca przesyła Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi na adres e – mail Konsumenta.
 3. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usługi poprzez Formularz następuje po wypełnieniu łącznie wszystkich poniższych czynności:
  1. zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem,
  2. wypełnieniu Formularza (korzystanie z Formularza ma charakter jednorazowy i kończy się z chwilą dokonania za jego pośrednictwem),
  3. kliknięciu pola „Niniejszym żądam natychmiastowego rozpoczęcia wykonywania umowy o świadczenie Usługi, przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, że utracę moje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi z momentem kliknięcia pola „Potwierdzam”
  4. otrzymaniu potwierdzenia dokonania rezerwacji, na adres e – mail Konsumenta, bądź telefonicznie,
 4. Do momentu kliknięcia pola „Potwierdzam” Konsument ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie www.hski.pl). W Formularzu niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/firma, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość oraz kod pocztowy), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.
 5. W potwierdzeniu, które przesyłane jest na adres e-mail Konsumenta znajdują się informacje o:
  1. głównych cechach Usługi z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Użytkownikiem
  2. danych identyfikujących Usługodawcę, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
  3. adresie Usługodawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
  4. adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje dotyczące świadczonych przez Usługodawcę Usług jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c;
  5. łącznym wynagrodzeniu, którą Konsument zobowiązany jest zapłacić zawierając umowę świadczenia Usługi wraz z podatkami,
  6. kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
  7. sposobie i terminie zapłaty;
  8. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Usługodawcę oraz stosowanej przez niego procedurze rozpatrywania reklamacji;
  9. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 1 do Regulaminu;
  10. braku możliwości odstąpienia od Usługi,
  11. czasie trwania umowy o świadczenie Usługi,
  12. minimalnym czasie trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy;
  13. funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
  14. mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
  15. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
 6. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usługi na odległość wiąże się z koniecznością uiszczenia całości ceny z tytułu umowy zawartej pomiędzy Konsumentem a Usługodawcą, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.
 7. Płatność odbywa się w Lokalu Usługodawcy gotówką. Płatność należy uregulować nie później niż 60 minut przed rozpoczęciem realizacji Usługi, z zastrzeżeniem §5 ust. 1.
 8. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie wskazanym w pkt. 5 Usługodawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy o Świadczenia Usługi w terminie jednego tygodnia od momentu uzyskania informacji o niedotrzymaniu terminu przez Konsumenta.
 9. Wszelkie roszczenia i zobowiązania, w tym wskazane w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta powstają wyłącznie i bezpośrednio między Konsumentem a Usługodawcą. Konsument ma możliwość odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Oświadczenie o odstąpieniu składane jest Usługodawcy wysyłając oświadczenie o treści wskazanej w załączniku nr 1 do Regulaminu na adres email: info@hski.pl.
 10. W wypadku, o którym mowa w § 5 ust. 7 Konsumentowi zwracana jest wpłacona przez niego cena.
 11. W przypadku gdy Umowa o Świadczenie Usługi, ma być wykonywana przez Usługodawcę przed upływem 14 dni od dnia dokonania Rezerwacji, warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług przez Usługodawcę jest złożenie przez Konsumenta, oświadczenia o następującej treści: „Niniejszym żądam natychmiastowego rozpoczęcia wykonywania umowy o świadczenie usługi, przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, że utracę moje prawo do odstąpienia od powyższej umowy”.

§5 Realizacja Kursu dla Dzieci

 1. Usługę w postaci Kursu dla Dzieci należy uregulować 24h przed rozpoczęciem kursu.
 2. Dziecko zapisane na Kurs dla Dzieci spotyka się z instruktorem przed Biurem Szkoły Hski w wyznaczonych wcześniej godzinach i datach.
 3. Każde dziecko zapisane na Kurs dla Dzieci powinno obowiązkowo mieć na zajęciach: sprzęt narciarski/snowboardowy, kask narciarski oraz karnet narciarski.
 4. Każdy narciarz lub snowboardzista do 16 roku życia jest zobowiązany do noszenia w czasie jazdy na stoku kasku ochronnego.
 5. Dziecko w trakcie trwania Kursu dla Dzieci otrzyma od Hski numer identyfikacyjny/numer startowy, który ma obowiązek nosić w każdy dzień trwania kursu. Rodzic lub opiekun prawny dziecka zostanie obciążony kwotą 50zł (kara umowna) w przypadku zgubienia numeru startowego.
 6. Obowiązkiem przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna) lub faktycznego opiekuna jest odebranie punktualnie dziecka po skończeniu zajęć przed Lokalem.

§6 Realizacja Przedszkola dla Dzieci 2-5 lat

 1. Czas pracy Przedszkola dla Dzieci - od godz. 9:00 do godz. 15.00 /od poniedziałku do soboty/.
 2. Zajęcia odbywają się w Budynku “Klub Pingwina Hski”.
 3. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 4. Za bezpieczeństwo w drodze do i z przedszkola (po zakończonych zajęciach dydaktyczno-opiekuńczych i opuszczeniu terenu przedszkola) odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.
 5. Usługodawca bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali zabaw, dlatego rodzice osobiście powierzają mu dziecko.
 6. Rodzic zobowiązany jest przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe.
 7. Przedszkole dla Dzieci nie prowadzi żywienia dzieci.
 8. Opłatę za pobyt dziecka w Przedszkolu dla Dziecie należy uiścić przed rozpoczęciem zajęć w Lokalu.
 9. Przedszkole dla Dzieci nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola.
 10. Wchodząc na teren Przedszkola dla Dzieci dziecko obowiązkowo musi posiadać obuwie ochronne.

§7 Realizacja Usługi treningów na tyczkach

 1. Usługa treningów na tyczkach (slalom lub slalom gigant) dostępna jest w każdy weekend w godzinach wskazanych na stronie www.hski.pl
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania treningów na tyczkach w przypadkach niezależnych od Usługodawcy w szczególności nie wystarczającej pokrywy śnieżnej do rozłożenia slalomu lub slalomu gigant.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących treningi na tyczkach.
 4. Usługobiorca uczestniczący w treningach na tyczkach ma obowiązek ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. Obowiązkiem Usługobiorcy jest posiadanie na zajęciach kasku ochronnego, a w przypadku treningu slalomu także ochraniacze na golenie i dłonie. Instruktor może odmówić prowadzenia treningów na tyczkach w przypadku gdy Usługobiorca nie posiada kasku ochronnego lub ochraniaczy na golenie i dłonie. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot wpłaconej ceny.
 6. Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku gdy Usługobiorca jest pod wpływem alkoholu (lub innych środków odurzających). W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot pieniędzy.

§8 Ceny

 1. Zamieszczone na stronie na stronie http :// www . hski . p l ceny zawierają podatek VAT i podawane są w walucie polskiej.
 2. Na życzenie Usługobiorcy do zamówionych Usług wystawiamy fakturę VAT.

§9 Ochrona danych osobowych i administrowanie danymi osobowymi

 1. Poprzez rejestrację na stronie internetowej http :// www . hsk i . pl , zapisanie się na lekcję osobiście w Lokalu, telefonicznie lub wysyłając e-mail: info@hski.pl Usługobiorca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Usługodawcy, na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne jednakże nie podanie tych danych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Usługodawcę. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Poprzez Formularz na stronie internetowej http :// www . hsk i . pl , zapisanie się na lekcję osobiście w Lokalu, telefonicznie lub wysyłając e-mail: info@hski.pl, Usługobiorca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Usługodawcy celem otrzymywana informacji handlowych oraz w celach marketingowych Usługodawcy.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Usługobiorcy mają prawo do wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.
 4. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Narciarska Harenda-Sport Andrzej Hyc z siedzibą w Al. Tysiąclecia 22/29, 31-607 Kraków.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Usługobiorca może się kontaktować z Usługodawcą przesyłając e-mail na adres info@hski.pl.
 2. Usługobiorca nie może korzystać z adresu e-mail i stron internetowych http :// www . hsk i . pl w celu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustaw wskazanych w treści Regulaminu.
 4. Do korzystania z portalu http :// www . hsk i . pl niezbędne jest urządzenie z systemem operacyjnym Windows XP lub nowszym z rodziny Windows, prawidłowo skonfigurowana przeglądarka stron internetowych (obsługująca szyfrowanie 128 bit) oraz dostęp do sieci Internet. Wskazuje się, iż dla zwiększenia bezpieczeństwa transakcji Usługobiorca powinien używać systemu zaktualizowanego o najnowsze aktualizacje krytyczne oraz oprogramowania antywirusowego/firewall.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 26.11.2015 roku.

OK

Dane dziecka
Proszę o podanie danych dziecka.

USUŃ
/ /

Dane dziecka
Proszę o podanie danych dziecka które będzie uczestniczyło w kursie.

USUŃ
/ /
Zobacz cały program i cennik
SPRAWDŹ

Dane dziecka
Proszę o podanie danych dziecka które będzie uczestniczyło w kursie.

USUŃ
/ /
Sprawdź na jakim poziomie jest dziecko
SPRAWDŹ

Dane dziecka
Proszę o podanie danych dziecka które będzie uczestniczyło w kursie.

USUŃ
/ /
Sprawdź na jakim poziomie jest dziecko
SPRAWDŹ

Dane dziecka
Proszę o podanie danych dziecka które będzie uczestniczyło w kursie.

USUŃ
/ /

Dane szkolonego
Proszę podać imię i nazwisko osoby która będzie się szkoliła

USUŃ
Lekcje do 3h Pakiety szkoleniowe
1 h2 h3 h5 h7 h10 h
1 os.90,-175,-259,-425,-575,-790,-
2 os.120,-220,-315,-580,-730,-980,-
3 os.135,-245,-355,-650,-790,-1050,-

Dane szkolonego
Proszę podać imię i nazwisko osoby która będzie się szkoliła

USUŃ
typ
Dodaj kolejne dziecko
Dodaj kolejną osobę
Sprawdź czy wszystkie dane są poprawne

Dane opiekuna

Dziękujemy za dokonanie rezerwacji

Na Państwa e-mail zostało wysłane potwierdzenie rezerwacji.