Rezerwacja online

1
2
3
4
DANE OPIEKUNA
DANE ADRESOWE
DANE DZIECKA
POTWIERDZENIE

Wypełnienie formularza zajmie Ci około 2 minut

Rodzaj kursu
Aby dokonać rezerwację należy w pierwszej kolejności wybrać rodzaj szkolenia jakim Państwo są zainteresowani.

Dane opiekuna / rodzica
Prosimy o podanie danych osoby odpowiedzialnej za dziecko. Numer telefonu potrzebny jest do telefonicznego potwierdzenia rezerwacji na tydzień przed rozpoczęciem kursu. E-mail potrzebny jest do wysłania potwierdzenia rezerwacji z niezbędnymi informacjami dotyczącymi organizacji kursu

Dane adresowe

Poziomy

X

Cennik Bambini

OK

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI HSKI ANDRZEJ HYC

Zachowanie poufności danych jest dla HSKI Andrzej Hyc niezwykle ważne i chcemy, aby każdy klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę Prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy jak poniżej.

 1. Administrator Danych Osobowych.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest HSKI Andrzej Hyc, ul. Praska 10/1, 30-328 Kraków, NIP: 736 155 33 91
  Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych mailowo pod adresem: biuro@hski.pl.

 2. Cele i podstawy przetwarzania.

  Będziemy przetwarzać Państwa dane:

  1. na podstawie Państwa zgody w celu marketingu naszych usług, w tym w celach analitycznych i profilowania;
  2. na podstawie Państwa zgody w celu wysyłania informacji handlowych, newslettera w zakresie związanym z naszą działalnością;
  3. na podstawie Państwa zgody w celu publikowania Państwa wizerunku w mediach społecznościowych;
  4. w celu zawarcia umowy świadczenia usług (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  5. w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  6. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  7. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  8. w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszego przedsiębiorstwa itp.) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  9. w celu badania satysfakcji klientów będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  10. w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Okres przechowywania danych.

  Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. W naszej polityce ochrony danych osobowych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:

  1. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody;
  2. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
  3. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;
  4. w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

 4. Odbiorcy danych.

  Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane:

  1. instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym
  2. naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. bankom, i operatorom płatności, podmiotom świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierom (w związku z realizacją zamówienia), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych).

  Administrator Zebrane dane osobowe będzie przechowywał na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Dane Osobowe mogą być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, Administrator stosuje standardowe klauzule umowne oraz tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

 5. Prawa osób, których dane dotyczą:

  Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa osoby. Prawo to obejmuje uprawnienie do żądania od Administratora kopii Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli Państwo zwrócą się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczą inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. Mają Państwo prawo żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych (prawo to obejmuje żądanie niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz prawo żądania, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia).
  4. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. Mają Państwo prawo do usunięcia swoich danych osobowych (prawo to obejmuje uprawnienie do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych w uzasadnionych przypadkach) lub ograniczenia ich przetwarzania, to ostatnie prawo to przysługuje Państwu w następujących przypadkach:
   • gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych – rozpatrzenie wniosku nastąpi w terminie pozwalającym Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   • Administrator nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  7. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (prawo to obejmuje uprawnienie do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Jeżeli dane osobowe Państwa są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Prawo do sprzeciwu może być wykonane za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
  8. przenoszenia danych; Mają Państwo prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe, które dostarczyli Państwo Administratorowi oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:
   • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
   • oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
   Wykonując powyższe prawo do przenoszenia danych mają Państwo prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo powyższe nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.
  9. wniesienia skargi do organu nadzorczego; Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.

 6. Informacja o dobrowolności podania danych.

  Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.

 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 8. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody.

  W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych tylko w przypadkach gdy jej wyrażenie było wymagane ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

POLITYKA PRYWATNOŚCI HSKI ANDRZEJ HYC

Zachowanie poufności danych jest dla HSKI Andrzej Hyc niezwykle ważne i chcemy, aby każdy klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę Prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?
Przekazywane nam dane osobowe są administrowane przez HSKI Andrzej Hyc. Chroni on także Twoje dane na mocy odpowiedniego prawa o ochronie danych osobowych.
HSKI Andrzej Hyc
Os. Tysiąclecia 22/29
31-607 Kraków
NIP: 736 155 33 91

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu
 • datę urodzenia osoby zamawiającej oraz uczestnika/ów zajęć
 • historia zamówień m.in. ilość zamówień dokonanych przez klienta, dane osób dla których były robione rezerwacje, poziom zaawansowania, rodzaj usług zamówionych, terminy dokonania i realizacji zamówień, zmiany dokonywane w zamówieniach
 • informacje na temat zamówień
 • poziom zaawansowania
 • sprzęt na jakim jeździ (narty/snowboard)
 • PESEL
 • płeć
 • nagrania video i zdjęcia

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 • W celu dostarczenia i realizacji zamówionych usług. Używamy Twoich danych osobowych do zarządzania rezerwacjami dokonanymi online, w biurze, przez e-mail, livechat bądź telefonicznie w celu przetwarzania Twoich rezerwacji oraz wysyłania Ci powiadomień o statusie rezerwacji lub w przypadku jakichkolwiek problemów z realizacją realizacji.
 • W celu przetwarzania reklamacji dotyczących rezerwacji oraz ewentualnych zwrotów kosztów.
 • Chcemy zapewnić lepszą obsługę klienta, więc w przypadku kontaktu z nami, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, telefonu lub mediów społecznościowych, możemy korzystać z Twoich danych osobowych w celu udzielenia wyjaśnień lub wsparcia.
 • Możemy zaprosić Cię do wzięcia udziału w badaniach klientów, ankietach i innych badaniach rynku przeprowadzonych przez HSKI Andrzej Hyc i inne organizacje w naszym imieniu.
 • W celu marketingu naszych usług, w tym w celach analitycznych i profilowania
 • W celu wypełniania przez nas innych zobowiązań ustawowych (np. księgowych
 • W celu wysyłania informacji handlowych pocztą tradycyjną
 • W celu rozpatrywania reklamacji

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Dane osobowe będą przez nas gromadzone i wykorzystywane pod warunkiem spełnienia co najmniej jednego z następujących warunków:

 • Posiadamy Twoją zgodę;
 • Jest to niezbędne w celu zawarcia z nami umowy lub podjęcia pożądanych działań przed zawarciem umowy; Musimy przetwarzać dane osobowe w celu zarządzania Twoimi rezerwacjami, zapewnienia dostępu do usług, które chcesz zakupić i udzielania wsparcia w odniesieniu do wszelkich zamówień i ewentualnego zwrotu kosztów.
 • Jest to niezbędne w celu spełnienia zobowiązania prawnego;
 • Jest to niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów Twoich lub innych osób;
 • Leży to w interesie publicznym lub dysponujemy odpowiednim upoważnieniem; lub
 • Leży to w uzasadnionym interesie naszym lub osób trzecich, jednak nie powoduje to uchylenia Twoich interesów lub praw.

Gdzie przechowujemy Twoje dane?
Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, H&M stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Kto ma dostęp do Twoich danych?
Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z jakimikolwiek podmiotami trzecimi.

Jakie masz prawa?
Prawo dostępu do danych:
W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z HSKI Andrzej Hyc – otrzymasz te informacje pocztą e-mail. Prawo do przenoszenia danych:
Gdy HSKI Andrzej Hyc przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.
Prawo do poprawiania danych:
Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.
Prawo do usunięcia danych:
Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez HSKI Andrzej Hyc, z wyjątkiem następujących sytuacji:

 • masz niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta
 • masz otwartą rezerwację, która nie została jeszcze zrealizowana lub rozliczona
 • masz nieuregulowany dług wobec HSKI Andrzej Hyc, niezależnie od metody płatności
 • jeśli podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałaś(eś) z naszych usług w niewłaściwy sposób
 • Jeśli dokonałaś(eś) jakikolwiek rezerwacji, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych
 • Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu HSKI Andrzej Hyc:
  Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu H&M. H&M zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.
  Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:
  Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.
  Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:
 • wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Masz prawo zażądać, aby HSKI Andrzej Hyc ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

 • jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu H&M, wtedy H&M ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
 • jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy H&M musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
 • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.
 • jeśli H&M nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym
Jeśli uważasz, że HSKI Andrzej Hyc przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności
W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Twoich praw.

OK

Regulamin

REGULAMIN SZKOŁY NARCIARSKIEJ HSKI ANDRZEJ HYC

§1 Definicje

 1. Usługodawca – oznacza Szkołę Narciarską HSKI, która prowadzona jest przez Andrzeja Hyca prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą HSKI Andrzej Hyc z siedzibą ul. Praska 10/1, 30-328 Kraków, NIP: 736-155-33-91, REGON: 492919756, zarejestrowanego w Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa. Adres strony internetowej: www.hski.pl.
 2. Lokal – za lokal przedsiębiorstwa uważa się biuro Usługodawcy w Zakopanem przy stacji narciarskiej Harenda.
 3. Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 5. Usługobiorca – Konsument lub Przedsiębiorca zawierający Umowę o Świadczenie Usług.
 6. Usługa – oznacza usługi oferowane Usługobiorcom przez Usługodawcę. Informacje na temat szczegółów usług zamieszczone są na stronie internetowej Usługodawcy: http://www.hski.pl lub w Lokalu.
 7. Lekcja – okres świadczenia Usługi, jedna Lekcja trwa 55 minut.
 8. Rezerwacja – Usługa polegająca na umożliwieniu Usługobiorcy zarezerwowania wybranych Usług.
 9. Umowa o Świadczenie Usługi – umowa o świadczenie usług zawierana w Lokalu, bądź na odległość.
 10. Zajęcia grupowe - Usługa kursu narciarskiego lub snowboardowego prowadzonego dla grupy maksymalnie cztero lub pięcioosobowej dopasowanej pod kątem umiejętności w ściśle określonych terminach.
 11. Kurs dla Dzieci – Usługa kursu narciarskiego dla dzieci Bambini do 3 lat, kursu dla dzieci 4-6 lat, kursu dla dzieci 6-12 lat oraz kursu młodzieżowego 12-16 lat.
 12. Przedszkole dla Dzieci – Usługa opieki nad dziećmi od 2 do 5 lat.
 13. Formularz – formularz dostępny na stronie www.hski.pl umożliwiający Rezerwację oraz zawarcie Umowy o Świadczenie Usługi.
 14. Instruktor – pracownik Usługodawcy realizujący Usługę w imieniu Usługodawcy.
 15. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

§2 Postanowienia ogólne dotyczące świadczonych Usług

 1. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Usługodawcy jest nauka jazdy na nartach zjazdowych lub snowboardzie.
 2. Szczegóły dotyczące Usług zamieszczone na stronie http://hski.pl/ mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
 3. Warunkiem korzystania z Usług jest zapoznanie się oraz akceptacja wszystkich punktów Regulaminu, a w przypadku osób małoletnich przez jego przedstawicieli ustawowych.
 4. Umowa o Świadczenie Usługi może zostać zawarta poprzez Rezerwację lub bezpośrednio w Lokalu.
 5. Warunkiem świadczenia Usługi jest zapłata całości ceny przed jej rozpoczęciem.
 6. Usługobiorca, przed odejściem od kasy, jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanego paragonu, który zawiera wszystkie szczegółowe informacje odnośnie zakupionej Usługi takie jak: termin i godzina wykonania, Instruktor, który będzie świadczył Usługę, nazwę Usługi i miejsce jej wykonania. Paragon stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy.
 7. Ze względu na szczególny rodzaj Usług, świadczenie rozpoczyna się i kończy w ściśle określonym terminie.
 8. W przypadku opóźnienia w realizacji Usługi powstałych ze strony Usługobiorcy, Usługa nie podlega przedłużeniu i kończy się o ustalonym przez strony przed jej rozpoczęciem terminie.
 9. Realizacja Usługi ma miejsce na terenie stacji narciarskiej Harenda lub w innym miejscu uzgodnionym wcześniej pomiędzy Usługobiorcą oraz Usługodawcą.
 10. Na terenie stacji narciarskiej Harenda lub w innym miejscu uzgodnionym wcześniej mogą obowiązywać odrębne regulaminy, których postanowienia także wiążą Usługobiorcę niezależnie od niniejszego Regulaminu.
 11. Usługa składa się z jednej lub więcej Lekcji. Każda Lekcja trwa 55 min. W przypadku dwóch lub więcej Lekcji następujących bezpośrednio po sobie, długość Usługi stanowi suma Lekcji.
 12. Lekcja rozpoczyna się i kończy przed Lokalem Usługodawcy.
 13. Z Usługi może skorzystać osoba pełnoletnia lub małoletnia za uprzednią zgodą przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna). W przypadku zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi przez osobę będącą faktycznym opiekunem (wychowawcę, nauczyciela, opiekuna, członka rodziny) przyjmuje się, że ten posiada zgodę przedstawiciela ustawowego małoletniego.
 14. Obowiązkiem przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna) lub faktycznego opiekuna jest odebranie punktualnie małoletniego po skończeniu zajęć przed Lokalem Usługodawcy.
 15. Każdy korzystający z Usługi powinien mieć przygotowany: sprzęt narciarski/snowboardowy, kask narciarski oraz karnet narciarski.
 16. Każdy narciarz lub snowboardzista do 16 roku życia jest zobowiązany do noszenia w czasie jazdy na stoku kasku ochronnego.
 17. Instruktor może odmówić prowadzenia Lekcji w przypadku gdy korzystający z Usługi jest pod wpływem alkoholu (lub innych środków odurzających), w takim przypadku nie przysługuje zwrot ceny.
 18. Każda Usługa rozpoczyna się rozgrzewką. W przypadku odmowy uczestnictwa w rozgrzewce, Instruktor może odmówić dalszej realizacji Usługi. W takim przypadku nie przysługuje zwrot ceny.
 19. Usługodawca nie odpowiada za rezultat świadczonej Usługi, a za sposób jej wykonania.
 20. Nauka jazdy na nartach i snowboardzie prowadzona jest na podstawie systemu szkolenia opracowanego przez Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa, przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską.
 21. Godziny pracy Lokalu w sezonie zimowym: 8.00 - 20.00.

§3 Rezerwacja Usługi

 1. Rezerwacji którejkolwiek z Usług oferowanych przez Usługodawcę można dokonać wyłącznie osobiście w Lokalu, telefonicznie bądź poprzez Formularz na stronie internetowej http://www.hski.pl.
 2. Rezerwacji osobiście w Lokalu dokonuje się poprzez wybór terminu i rodzaju Usługi oraz poprzez wpłacenie zadatku w wysokości całości kwoty za zarezerwowaną Usługę. W przypadku niestawienia się Usługobiorcy lub osoby trzeciej, na rzecz której Usługa miała być świadczona, na wyznaczoną godzinę rozpoczęcia świadczenia Usługi zgodnie z dokonaną Rezerwacją, Usługodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od dokonanej Rezerwacji bez wyznaczania terminu dodatkowego i zachowania otrzymanego zadatku w terminie jednego tygodnia od momentu uzyskania informacji o zdarzeniu opisanym w zdaniu poprzedzającym. W takim przypadku wpłacony zadatek zostaje zatrzymany przez Usługodawcę. W przypadku stawienia się Usługobiorcy lub osoby trzeciej, na rzecz której Usługa miała być świadczona na wskazaną godzinę, wpłacony zadatek zalicza się na poczet ceny za Usługę. Poprzez dokonanie osobistej Rezerwacji w Lokalu dochodzi do zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi.
 3. Rezerwacji telefonicznej można dokonać poprzez wybór terminu i rodzaju Usługi. Poprzez dokonanie Rezerwacji telefonicznej nie dochodzi do zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi między Usługodawcą i Usługobiorcą. Do zawarcia opisanej w zdaniu poprzedzającym Umowy dochodzi w Lokalu. Osoba dokonująca Rezerwacji telefonicznie jest zobowiązana stawić się w Lokalu nie później niż 120 minut przed rozpoczęciem zarezerwowanej Usługi, a w przypadku Lekcji rozpoczynającej się o godzinie 8.00 i 9.00 - najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie realizacji Usługi w godzinach pracy Lokalu i na miejscu zawrzeć Umowę o Świadczenie Usługi z zastrzeżeniem §5 ust. 1. W przypadku niestawienia się w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym Usługodawca jest uprawniony do anulowania Rezerwacji. W momencie zawierania Umowy o Świadczenie Usługi należy zapłacić całość ceny.
 4. W przypadku wpłacenia zadatku podczas dokonywania czynności Rezerwacji Usługobiorca ma prawo anulować Rezerwację osobiście w Lokalu lub telefonicznie w godzinach pracy infolinii, nie później niż 120 minut przed rozpoczęciem zarezerwowanej Usługi, a w przypadku Lekcji rozpoczynającej się o godzinie 8.00 i 9.00 - najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie realizacji Usługi osobiście w Lokalu lub telefonicznie w godzinach pracy infolinii. W takim przypadku dochodzi do rozwiązania Umowy. W przypadku niedotrzymania tego terminu Usługodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od dokonanej Rezerwacji bez wyznaczania terminu dodatkowego i zachowania otrzymanego zadatku w terminie jednego tygodnia od momentu uzyskania informacji o niedotrzymaniu terminu.
 5. W przypadku rozwiązania Umowy, przy zachowaniu terminu zgodnie z ust. 4, Usługobiorcy nie przysługuje zwrot wpłaconej przez niego kwoty. Usługobiorca otrzymuje od Usługodawcy voucher o wartości anulowanej kwoty, do wykorzystania bezterminowo na dowolne Usługi realizowane przez Usługodawcę na terenie Ośrodka Narciarskiego Harenda. Vocher jest wysyłany wyłącznie na adres e-mail podany przez Usługobiorcę.
 6. Usługobiorca ma prawo do zmiany terminu Lekcji nie później niż 120 minut przed rozpoczęciem zarezerwowanej Usługi, a w przypadku Lekcji rozpoczynającej się o godzinie 8.00 i 9.00 - najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie realizacji Usługi w godzinach pracy Lokalu. Zmiany terminu lekcji można dokonać osobiście w Lokalu lub telefonicznie w godzinach pracy infolinii.
 7. Usługobiorca, który dokonuje Rezerwacji czyni to także w imieniu wszystkich zgłoszonych w Rezerwacji osób i przejmuje tym samym odpowiedzialność dotrzymania warunków Rezerwacji przez te osoby, w tym za zapłatę pełnej ceny za wszystkie osoby wskazane w Rezerwacji oraz przez dokonanie wpłaty pełnej ceny i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej dokonanie. Usługobiorca jest również odpowiedzialny za informowanie tych osób o wszystkich szczegółach dotyczących Usługi.

§4 Zawarcie Umowy na odległość o Świadczenie Usługi z Konsumentem

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do zawarcia Umowy z Konsumentem poprzez Formularz.
 2. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usługi z Konsumentem następuje w chwili wysłania Formularza. Po jego otrzymaniu Usługodawca przesyła Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi na adres e – mail Konsumenta.
 3. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usługi poprzez Formularz następuje po wypełnieniu łącznie wszystkich poniższych czynności:
  1. zapoznaniu się i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności HSKI Andrzej Hyc,
  2. wypełnieniu Formularza (korzystanie z Formularza ma charakter jednorazowy i kończy się z chwilą dokonania Rezerwacji za jego pośrednictwem),
  3. kliknięciu pola „Niniejszym żądam natychmiastowego rozpoczęcia wykonywania umowy o świadczenie Usługi, przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, że utracę moje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi z momentem kliknięcia pola „Rezerwacja”
  4. otrzymaniu potwierdzenia dokonania Rezerwacji, na adres e – mail Konsumenta, bądź telefonicznie,
 4. Do momentu kliknięcia pola „Rezerwacja” Konsument ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie www.hski.pl). W Formularzu niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/firma, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość oraz kod pocztowy), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.
 5. W potwierdzeniu, które przesyłane jest na adres e-mail Konsumenta znajdują się informacje o:
  1. głównych cechach Usługi z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Usługobiorcą
  2. danych identyfikujących Usługodawcę, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
  3. adresie Usługodawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z Usługodawcą;
  4. adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje dotyczące świadczonych przez Usługodawcę Usług jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c;
  5. sposobie i terminie zapłaty;
  6. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Usługodawcę oraz stosowanej przez niego procedurze rozpatrywania reklamacji;
  7. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od Umowy, zawartym w załączniku nr 1 do Regulaminu;
  8. braku możliwości odstąpienia od Usługi,
  9. czasie trwania Umowy o Świadczenie Usługi,
  10. minimalnym czasie trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy;
  11. funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
  12. mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których Przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
  13. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
 6. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usługi na odległość wiąże się z koniecznością uiszczenia całości ceny z tytułu Umowy zawartej pomiędzy Konsumentem a Usługodawcą, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.
 7. Płatność odbywa się w Lokalu Usługodawcy gotówką. Płatność należy uregulować nie później niż 120 minut przed rozpoczęciem zarezerwowanej Usługi, a w przypadku Lekcji rozpoczynającej się o godzinie 8.00 i 9.00 - najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie realizacji Usługi w godzinach pracy Lokalu, z zastrzeżeniem §5 ust. 1.
 8. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie wskazanym w pkt. 7 Usługodawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usługi w terminie jednego tygodnia od momentu uzyskania informacji o niedotrzymaniu terminu przez Konsumenta.
 9. W przypadku wpłacenia zadatku podczas dokonywania czynności Rezerwacji Usługobiorca ma prawo anulować Rezerwację osobiście w Lokalu lub telefonicznie w godzinach pracy infolinii, nie później niż 120 minut przed rozpoczęciem zarezerwowanej Usługi, a w przypadku Lekcji rozpoczynającej się o godzinie 8.00 i 9.00 - najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie realizacji Usługi osobiście w Lokalu lub telefonicznie w godzinach pracy infolinii. W takim przypadku dochodzi do rozwiązania Umowy. W przypadku niedotrzymania tego terminu Usługodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od dokonanej Rezerwacji bez wyznaczania terminu dodatkowego i zachowania otrzymanego zadatku w terminie jednego tygodnia od momentu uzyskania informacji o niedotrzymaniu terminu.
 10. W przypadku rozwiązania Umowy, przy zachowaniu terminu zgodnie z ust. 9, Usługobiorcy nie przysługuje zwrot wpłaconej przez niego kwoty. Usługobiorca otrzymuje od Usługodawcy voucher o wartości anulowanej kwoty, do wykorzystania bezterminowo na dowolne Usługi realizowane przez Usługodawcę na terenie Ośrodka Narciarskiego Harenda
 11. Usługobiorca ma prawo do zmiany terminu Lekcji nie później niż 120 minut przed rozpoczęciem zarezerwowanej Usługi, a w przypadku Lekcji rozpoczynającej się o godzinie 8.00 i 9.00 - najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie realizacji Usługi w godzinach pracy Lokalu. Zmiany terminu lekcji można dokonać osobiście w Lokalu lub telefonicznie w godzinach pracy infolinii.
 12. Usługobiorca, który zawiera Umowę o Świadczenie Usługi czyni to także w imieniu wszystkich zgłoszonych w Umowie osób i przejmuje tym samym odpowiedzialność dotrzymania warunków Umowy przez te osoby, w tym za zapłatę pełnej ceny za wszystkie osoby wskazane w Umowie oraz przez dokonanie wpłaty pełnej ceny i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie. Usługobiorca jest również odpowiedzialny za informowanie tych osób o wszystkich szczegółach dotyczących Usługi.
 13. Wszelkie roszczenia i zobowiązania, w tym wskazane w Ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta powstają wyłącznie i bezpośrednio między Konsumentem a Usługodawcą. Konsument ma możliwość odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usługi, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Oświadczenie o odstąpieniu składane jest Usługodawcy wysyłając oświadczenie o treści wskazanej w załączniku nr 1 do Regulaminu na adres e-mail: info@hski.pl.
 14. W przypadku gdy Umowa o Świadczenie Usługi, ma być wykonywania przez Usługodawcę przed upływem 14 dni od dnia dokonania Rezerwacji, warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę jest złożenie przez Konsumenta, oświadczenia o następującej treści: „Niniejszym żądam natychmiastowego rozpoczęcia wykonywania umowy o świadczenie usługi, przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, że utracie moje prawo do odstąpienia od powyższej umowy”.

§5 Realizacja Kursu dla Dzieci

 1. Usługę w postaci Kursu dla Dzieci należy uregulować w Lokalu najpóźniej 24h przed rozpoczęciem Kursu, w przeciwnym razie Usługodawca ma prawo do odstąpienia od Umowy (anulowania Rezerwacji) w terminie jednego tygodnia od momentu uzyskania informacji o niedotrzymaniu terminu.
 2. Dziecko zapisane na Kurs dla Dzieci spotyka się z Instruktorem przed Lokalem. Kurs dla Dzieci rozpoczyna się w wyznaczonych wcześniej godzinach i datach. W przypadku późniejszego przybycia Usługobiorcy, Usługa nie podlega przedłużeniu i kończy się o ustalonym przed jej rozpoczęciem czasie.
 3. Dziecko zapisane na Kurs dla Dzieci należy przyprowadzić 10 minut przed rozpoczęciem zajęć w pierwszym dniu oraz 5 minut przed rozpoczęciem zajęć w pozostałe dni.
 4. Każde dziecko zapisane na Kurs dla Dzieci powinno obowiązkowo mieć na zajęciach: sprzęt narciarski/snowboardowy, kask narciarski oraz karnet narciarski, w przeciwnym razie nie będzie mogło wziąć udziału w zajęciach przewidzianych w programie Kursu dla Dzieci.
 5. Każdy narciarz lub snowboardzista do 16 roku życia jest zobowiązany do noszenia w czasie jazdy na stoku kasku ochronnego.
 6. Wiążący dla realizacji Usługi jest program otrzymany w momencie dokonania zapłaty za Kurs dla Dzieci.
 7. Podczas Kursu dla Dzieci, każdego dnia dziecko bierze udział w jednej atrakcji.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany atrakcji lub ich kolejności w poszczególnych dniach. Usługodawca może odwołać lub zmienić program Kursu dla Dzieci ze względów niezależnych od niego, takich jak złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie zajęć, o czym Usługobiorca zostanie odpowiednio wcześniej poinformowany.
 9. Dziecko w czasie trwania Kursu dla Dzieci otrzyma od Usługodawcy numer identyfikacyjny/numer startowy, który ma obowiązek nosić na wszystkie zajęcia wymienione w programie Kursu dla Dzieci. W przypadku zagubienia numeru startowego, rodzic lub opiekun prawny dziecka zostanie obciążony kwotą 100 zł (kara umowna).
 10. Obowiązkiem przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna) lub faktycznego opiekuna jest odebranie punktualnie dziecka po skończeniu zajęć przed Lokalem.
 11. Przed rozpoczęciem Kursu dla Dzieci, Usługodawca przypisuje dzieci do grup w oparciu o wiek oraz poziom zaawansowania wskazany przez Usługobiorcę podczas Rezerwacji. O ostatecznym przydziale dziecka do konkretnej grupy decyduje wyłącznie Instruktor prowadzący zajęcia. W związku z tym istnieje możliwość, że dziecko będzie brało udział w zajęciach w kilku grupach podczas Kursu dla Dzieci.
 12. W przypadku rezygnacji z Kursu dla Dzieci w czasie jego trwania, Usługobiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej przez niego ceny.

§6 Realizacja Zajęć grupowych

 1. Rezerwacji Zajęć grupowych można dokonać osobiście w Lokalu bądź telefonicznie.
 2. Przed rozpoczęciem Zajęć grupowych, Usługodawca przypisuje Usługobiorcę do grupy w oparciu o poziom zaawansowania wskazany przez Usługobiorcę podczas Rezerwacji.
 3. Rezerwacji Zajęć grupowych dokonuje się osobiście w Lokalu się poprzez wybór terminu oraz poprzez wpłacenie zadatku w wysokości całości kwoty za zarezerwowaną Usługę. W przypadku niestawienia się Usługobiorcy lub osoby trzeciej, na rzecz której Usługa miała być świadczona, na wyznaczoną godzinę rozpoczęcia świadczenia Usługi zgodnie z dokonaną Rezerwacją, Usługodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od dokonanej Rezerwacji bez wyznaczania terminu dodatkowego i zachowania otrzymanego zadatku w terminie jednego tygodnia od momentu uzyskania informacji o zdarzeniu opisanym w zdaniu poprzedzającym. W takim przypadku wpłacony zadatek zostaje zatrzymany przez Usługodawcę. W przypadku stawienia się Usługobiorcy lub osoby trzeciej, na rzecz której Usługa miała być świadczona na wskazaną godzinę, wpłacony zadatek zalicza się na poczet ceny za Usługę. Poprzez dokonanie osobistej Rezerwacji w Lokalu dochodzi do zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi.
 4. Rezerwacji telefonicznej można dokonać poprzez wybór terminu. Poprzez dokonanie Rezerwacji telefonicznej nie dochodzi do zawarcia Umowy o Świadczenie Usługi między Usługodawcą i Usługobiorcą. Do zawarcia opisanej w zdaniu poprzedzającym Umowy dochodzi w Lokalu. Osoba dokonująca Rezerwacji telefonicznie jest zobowiązana stawić się w Lokalu nie później niż 120 minut przed rozpoczęciem zarezerwowanej Usługi i na miejscu zawrzeć Umowę o Świadczenie Usługi z zastrzeżeniem §5 ust. 1. W przypadku niestawienia się w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym Usługodawca jest uprawniony do anulowania Rezerwacji. W momencie zawierania Umowy o Świadczenie Usługi należy zapłacić całość ceny.
 5. Płatność odbywa się w Lokalu Usługodawcy gotówką. Płatność należy uregulować nie później niż 120 minut przed rozpoczęciem zarezerwowanej Usługi, a w przypadku Lekcji rozpoczynającej się o godzinie 8.00 i 9.00 - najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie realizacji Usługi osobiście w Lokalu.
 6. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie wskazanym w ust. 5 Usługodawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usługi w terminie jednego tygodnia od momentu uzyskania informacji o niedotrzymaniu terminu przez Konsumenta.
 7. W przypadku wpłacenia zadatku Usługobiorca ma prawo anulować Rezerwację osobiście w Lokalu lub telefonicznie w godzinach pracy infolinii, nie później niż 120 minut przed rozpoczęciem zarezerwowanej Usługi, a w przypadku Lekcji rozpoczynającej się o godzinie 8.00 i 9.00 - najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie realizacji Usługi w godzinach pracy Lokalu. W takim przypadku dochodzi do rozwiązania Umowy. W przypadku niedotrzymania tego terminu Usługodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od dokonanej Rezerwacji bez wyznaczania terminu dodatkowego i zachowania otrzymanego zadatku w terminie jednego tygodnia od momentu uzyskania informacji o niedotrzymaniu terminu.
 8. W przypadku rozwiązania Umowy, przy zachowaniu terminu zgodnie z ust. 7, Usługobiorcy nie przysługuje zwrot wpłaconej przez niego kwoty. Usługobiorca otrzymuje od Usługodawcy voucher o wartości anulowanej kwoty, do wykorzystania bezterminowo na dowolne Usługi realizowane przez Usługodawcę na terenie Ośrodka Narciarskiego Harenda
 9. Usługobiorca, który zawiera Umowę o Świadczenie Usługi czyni to także w imieniu wszystkich zgłoszonych w Umowie osób i przejmuje tym samym odpowiedzialność dotrzymania warunków Umowy przez te osoby, w tym za zapłatę pełnej ceny za wszystkie osoby wskazane w Umowie oraz przez dokonanie wpłaty pełnej ceny i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie. Usługobiorca jest również odpowiedzialny za informowanie tych osób o wszystkich szczegółach dotyczących Usługi.

§7 Realizacja Usługi treningów na tyczkach

 1. Usługa treningów na tyczkach (slalom lub slalom gigant) dostępna jest w każdy weekend w godzinach wskazanych na stronie www.hski.pl
 2. Płatność odbywa się w Lokalu Usługodawcy gotówką. Płatność należy uregulować nie później niż 60 minut przed rozpoczęciem realizacji Usługi, a w przypadku zajęć rozpoczynających się o godzinie 9.00 - najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie realizacji Usługi w godzinach pracy Lokalu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania treningów na tyczkach w przypadkach niezależnych od Usługodawcy w szczególności nie wystarczającej pokrywy śnieżnej do rozłożenia slalomu lub slalomu gigant.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Instruktorów prowadzących treningi na tyczkach.
 5. Usługobiorca uczestniczący w treningach na tyczkach ma obowiązek ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 6. Obowiązkiem Usługobiorcy jest posiadanie na zajęciach kasku ochronnego, a w przypadku treningu slalomu także ochraniacze na golenie i dłonie. Instruktor może odmówić prowadzenia treningów na tyczkach w przypadku gdy Usługobiorca nie posiada kasku ochronnego lub ochraniaczy na golenie i dłonie. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot wpłaconej ceny.
 7. Instruktor może odmówić prowadzenia treningów na tyczkach w przypadku gdy Usługobiorca jest pod wpływem alkoholu (lub innych środków odurzających). W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot pieniędzy.

§8 Ceny

 1. Zamieszczone na stronie http://www.hski.pl ceny zawierają podatek VAT i podawane są w walucie polskiej.
 2. Na życzenie Usługobiorcy do zamówionych Usług wystawiamy fakturę VAT.

§9 Ochrona danych osobowych i administrowanie danymi osobowymi

 1. Administratorem danych osobowych jest HSKI Andrzej Hyc, ul. Praska 10/1, 30-328 Kraków, NIP: 736 155 33 91.
 2. Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Polityce Ochrony Danych Osobowych HSKI Andrzej Hyc, która dostępna jest na stronie: http://hski.pl/politykaprywatnosci/

§10 Postanowienia końcowe

 1. Usługobiorca może się kontaktować z Usługodawcą przesyłając e-mail na adres info@hski.pl lub telefonicznie.
 2. Usługobiorca nie może korzystać z adresu e-mail i stron internetowych http://www.hski.pl w celu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustaw wskazanych w treści Regulaminu.
 4. Do korzystania z portalu http://www.hski.pl niezbędne jest urządzenie z systemem operacyjnym Windows XP lub nowszym z rodziny Windows, prawidłowo skonfigurowana przeglądarka stron internetowych (obsługująca szyfrowanie 128 bit) oraz dostęp do sieci Internet. Wskazuje się, iż dla zwiększenia bezpieczeństwa transakcji Usługobiorca powinien używać systemu zaktualizowanego o najnowsze aktualizacje krytyczne oraz oprogramowania antywirusowego/firewall.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.06.2019 roku.
OK

Dane dziecka
Proszę o podanie danych dziecka.

USUŃ
/ /

Dane dziecka
Proszę o podanie danych dziecka które będzie uczestniczyło w kursie.

USUŃ
/ /
Zobacz cały program i cennik
SPRAWDŹ

Dane dziecka
Proszę o podanie danych dziecka które będzie uczestniczyło w kursie.

USUŃ
/ /
Sprawdź na jakim poziomie jest dziecko

Dane dziecka
Proszę o podanie danych dziecka które będzie uczestniczyło w kursie.

USUŃ
/ /
Sprawdź na jakim poziomie jest dziecko

Dane dziecka
Proszę o podanie danych dziecka które będzie uczestniczyło w kursie.

USUŃ
/ /

Dane szkolonego
Proszę podać imię i nazwisko osoby która będzie się szkoliła

USUŃ
Lekcje do 2h Pakiety szkoleniowe
1 h 2 h 6 h 10 h
1 os. 170,- 340,- 960,- 1550,-
2 os. 205,- 410,- 1140,- 1850,-
3 os. 230,- 460,- 1260,- 2050,-

Dane szkolonego
Proszę podać imię i nazwisko osoby która będzie się szkoliła

USUŃ
typ
Dodaj kolejne dziecko
Dodaj kolejną osobę
Sprawdź czy wszystkie dane są poprawne

Dane opiekuna

Dziękujemy za dokonanie rezerwacji

Na Państwa e-mail zostało wysłane potwierdzenie rezerwacji.